Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst tot opdracht, dan wel andersoortige overeenkomst in de ruimste zin van het woord, tussen Schoor Advocatuur en Mediation, hierna verder te noemen: “opdrachtnemer”, en cliënt, hierna verder te noemen: “opdrachtgever”. Ook op eventuele nadere of aanvullende opdrachten van opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden ook voor ten behoeve van de opdracht ingeschakelde hulppersonen.

Opdracht

Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven door opdrachtgever en te zijn aanvaard door opdrachtnemer op het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en opdrachtnemer met de uitvoering van die werkzaamheden is aangevangen. De opdracht wordt geacht te zijn gegeven voor de duur van de werkzaamheden die aan de desbetreffende specifieke zaak c.q. aan de specifieke zaken is/zijn verbonden, tenzij partijen tussentijds verlenging van de overeenkomst overeenkomen, dan wel uit hun stilzwijgende handelingen van de bedoeling van partijen om de overeenkomst te verlengen, blijkt. Een opdracht wordt steeds enkel en alleen ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd en derden kunnen hieraan dan ook geen rechten ontlenen. Ten aanzien van iedere gegeven opdracht geldt dat door opdrachtgever geen beroep zal kunnen worden gedaan op het bepaalde in artikel 7:407 BW.

Facturering en betaling

Opdrachtnemer factureert eenmaal per maand op basis van het met opdrachtgever afgesproken uurtarief de uitgevoerde werkzaamheden over de dan verstreken periode. Betaling van de declaraties dient binnen veertien dagen na factuurdatum (na welke datum de declaraties opeisbaar zijn) te geschieden, zonder opschorting of verrekening.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is sprake van verzuim en wordt aanspraak gemaakt op een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand. Voorts komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met het invorderen van de declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten die gevorderd zullen worden in het geval van een noodzakelijkerwijs te voeren gerechtelijke procedure om de declaraties geïnd te krijgen, zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschotbetaling te verzoeken en de werkzaamheden eerst dan aan te vangen nadat deze verzochte voorschotbetaling is voldaan.

Opdrachtnemer is gerechtigd in alle gevallen, daaronder begrepen het niet/of niet tijdig betalen van declaraties, de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden te staken, onverminderd het recht van opdrachtnemer de volledige hoofdsom, eventuele vertragingsrente en bijkomende (buitengerechtelijke) incassokosten op opdrachtgever te verhalen.

Tarieven, tijdregistratie en declaraties

Opdrachtnemer heeft het recht het door haar met opdrachtgever overeengekomen uurtarief (al dan niet jaarlijks) te wijzigen. Indien deze wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt op de 15e dag na verzending van de eerste declaratie aan opdrachtgever waarbij de verhoging van het uurtarief werd doorgevoerd.

De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden geregistreerd in tijdseenheden van vijf minuten. Reistijd ten behoeve van het bijwonen van zittingen en/of besprekingen wordt altijd geregistreerd en in beginsel in rekening gebracht.

Declaraties zijn als volgt opgebouwd

Honorarium: het aantal in het dossier van opdrachtgever geregistreerde uren wordt vermenigvuldigd met het uurtarief zoals met opdrachtgever is overeengekomen.

Kantoorkosten: hieronder vallen portikosten, kosten van telefoon, fotokopieën, fax en administratie. Voor deze kosten wordt een bedrag ter hoogte van 6% van het in rekening gebrachte honorarium gehanteerd.

Belaste verschotten: dit zijn belaste kosten die bij opdrachtgever in rekening worden gebracht die in het dossier door een derde ten behoeve van opdrachtgever zijn gemaakt (bijvoorbeeld: deurwaarderskosten of vertaalkosten).

Onbelaste verschotten: dit zijn onbelaste kosten waarover geen BTW verschuldigd is en die door derden in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld: griffierechten of legeskosten).

BTW: over het honorarium, de kantoorkosten en de belaste verschotten wordt BTW in rekening gebracht overeenkomstig de daarvoor geldende regelingen van de Wet op de Omzetbelasting.

Aansprakelijkheid

Iedere (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer en/of betreffende de ingeschakelde hulppersonen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkering mocht overgaan, dan wel de schade niet door de (beroeps-)aansprakelijheidsverzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde (het honorarium) van de opdracht, althans dat deel van het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In het geval de opdracht een looptijd heeft van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot de waarde van het over de laatste zes maanden gefactureerde bedrag (het honorarium), althans dat deel van het gefactureerde (honorarium-)bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Verplichtingen van opdrachtgever

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van of verband houdende met de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Indien opdrachtgever een derde van de inhoud van de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient opdrachtgever deze derde erop te wijzen dat de algemene voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing zijn en voorts ervoor zorg te dragen dat die voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

Hulppersonen

De door opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om, ter keuze van opdrachtnemer, hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen namens opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van opdrachtnemer.

Toepasselijk recht/geschillenregeling/bevoegde rechter

Op de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) tot opdracht van dienstverlening en de eventueel daaruit voortvloeiende rechtsverhouding(en) is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening (geschillen tot vergoeding van door opdrachtgever geleden schade tot een bedrag van €10.000,00), inclusief alle declaratiegeschillen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Op aanvraag wordt een exemplaar van de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur toegezonden. Ieder ander/overig geschil (ook die uit onrechtmatige daad) zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht in voorkomend geval de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever aan te zoeken.